ورودی آسانسورها « دربهای طبقات » باید همسطح با کف طبقات باشد.ابعاد چاهک آسانسورها بر اساس ظرفیت آسانسور تعیین می شود و لذا پس از انتخاب آسانسور اندازه های  شاقول شده مورد نیاز آسانسورها توسط شرکت فروشنده آسانسور ارائه و بر اساس آن باید چاهکها ساخته شود . فقط در زمانی که چاهک قبلاً ساخته شده است باید شرایطی فراهم شود تا نصاب آسانسور با اندازه گیری دقیق نقشه های اجرائی را بر اساس شرایط موجود طراحی نماید .در داخل چاهک آسانسورها هیچگونه کانال ، لوله آب ، لوله فاضلاب ، کابل برق نباید وجود داشته باشد .دیوار چاهکها باید کاملاً صاف و از مواد غیر آتش زا و بدون هیچگونه حفره و روزنه ای باشد . دیوار چاهکها نباید گرد و غبار ساز باشد.کلیه آرماتورهای زائد موجود بر سطح دیواره چاهکها، باید جمع آوری و پاکسازی گردد.همزمان با اجرای آرماتوربندی و بتون ریزی دیوارهای چاهک آسانسور پیش بینی و استقرار پلیت های مربوط به نصب دربهای طبقات در چهارگوشه ورودی به چاهکها طبق نقشه اجرائی نصاب آسانسور اجرا گردد .در چاهکهای دوبله بین دو چاهک جهت جداسازی، باید یک عدد تیرآهن نمره 20 « NP20 » با فاصله 2 متر از هم، درسرتاسر چاهک آسانسور نصب گردد .تیرآهن اول در کف با فاصله 50 سانتی متر و تیرآهن آخر در زیر سقف با فاصله 50 سانتی متر باید نصب گردد .
طریقه اجرای تیرآهن 20 « NP20 » در چاهکهائی که نوار « پلیت سرتاسری » موجود است به طریقه شکل فوق انجام می گردد .در صورت عدم اجرای لغازهای سمت درب طبقات آسانسور ، از تیرآهن 20 « NP20 » جهت ستون وسط استفاده می شود.در چاهکهائی که لغاز کنار دربهای طبقات اجرا گردیده است، نحوه استقرار تیرآهن 20 « NP20 » با استفاده از پلیت « 300 * 300 * 15 » و زیر سری از نبشی « L10 » می باشد .کلیه آهن آلات داخل چاه باید به وسیله ضدزنگ پوشیده شود .در صورتیکه در چاهکهای بتونی آسانسور ، نوار فلزی « پلیت سرتاسری » در دیوارها تعبیه نشده باشد ، برای اجرای آهن کشی جهت نصب براکتهای ریل کابین و ریل وزنه باید با استفاده از رول بلت و نصب پلیت اقدام شود.مشخصات محل استقرار پلیت ها و اندازه آنها توسط شرکت نصاب آسانسور باید ارائه گردد .
فواصل عمودی این پلیت ها نسبت به هم نباید بیش از 2 متر باشد.فاصله اولین پلیت ها از کف چاهک باید 50 سانتی متر باشد .فاصله آخرین پلیت ها تا زیر سقف باید 50 سانتی متر باشد .اگر دیوارهای چاهک با استفاده از آجر یا بلوک سیمانی اجرا گردیده است اجرای آهن کشی طبق نقشه های اجرائی شرکت نصاب آسانسور باید انجام پذیرد .
در مواقعی که دیوارهای چاهک با استفاده از آجر یا بلوک سیمانی اجرا گردیده باشد، معمولاً در چهار گوشه کف چاهک آسانسور با تعبیه پلیت و نصب چهار ستون از نبشی نمره 100 میلی متر یا 120 میلی متر و یا ناودانی و نصب کلافهای افقی با فواصل دو متر نسبت به یکدیگر اسکلت آهن کشی انجام می شود.محل نصب براکت های ریل کابین و براکت ریل وزنه در زمان اجرای دیوارکشی باید با ایجاد محفظه و طبق نقشه های اجرائی شرکت نصاب آسانسور تعبیه گردد.پس از اتمام آهن کشی و قبل از اجرای دیوارچینی کلیه آهن آلات باید به وسیله ضدزنگ پوشیده گردد.محل استقرار ریل های کابین و ریل های وزنه در داخل چاهک به صورت دقیق مشخص شود و بر اساس تیرآهن های جدا کننده در چاهکهای دوبله و در چاهکهای انفرادی طبق فواصل تعیین شده تیرآهن های 20 پلیت گذاری شود. البته نصب این پلیت ها به دو صورت زیر امکانپذیر است :الف – قبل از بتون ریزی با آرماتورها نصب گردد .ب- بعد از بتون ریزی با استفاده از رول بلت و سوراخکاری پلیت ها نصب گردد که به دلیل قطع شدن یا آسیب دیدن آرماتورها این شیوه مشکلات فنی خود را به همراه دارد.
دیوار و لغاز طرفین دربها به گونه ای طراحی شود که امکان اجرای آنها پس از نصب درب آسانسورها امکانپذیر باشد و لذا لغازها هرگز بصورت بتون آرمه اجرا نگردد .البته چنانچه چاهک در گذشته طراحی و ساخته شده است ، شرکت فروشنده آسانسور باید با توجه به وضعیت موجود نقشه های اجرائی آسانسور را تهیه و اجرا نماید .در زمان اجرای لغاز طرفین دربهای طبقات بر اساس نوع و جهت باز شدن درب طبقه محل نصب شستی احضار طبقات با در نظر گرفتن نصب لوله خرطومی فلزی « حداقل به قطر 20 میلی متر » جهت کابل کشی شستی احضار تعبیه گردد .تعبیه این حفره به دو صورت می باشد : الف ـ آسانسورهای تکی ـ حفره ای به ابعاد 305 * 60 * 45 میلی متر ب ـ آسانسورهای دوبله ـ حفره ای به ابعاد 305 * 115 * 45 میلی متر ج ـ ارتفاع مورد نیاز از آکس حفره تا کف سنگ شده طبقه باید سانتی متر 120 باشد. د ـ لوله خرطومی به قطر 20 میلی متر از قسمت بالای حفره تا پشت دیوار از طرف داخل چاهک نصب گردد.نکته : ابعاد مذکور بر اساس استاندارد ایران شیندلر می باشد و با توجه به تنوع شستی های احضار تغییر ابعاد حفره ها وجود دارد .ضمناً چنانچه از نمراتور و جهت نمای جداگانه که معمولاً در بالای دربها نصب می گردد استفاده می شود پیش بینی حفره مربوطه باید طبق نقشه شرکت نصاب آسانسور بعمل آید.
محل ایجاد حفره شستی احضار طبقه درآسانسور تکی
محل ایجاد حفره شستی احضار طبقه در آسانسورهـای دوبله
اگر آسانسور راست بازشو باشد این حفره باید در سمت چپ ایجاد گردد.
پس از نصب دربهای طبقات باید لغازهای طرفین و پوشش بالای دربها با دقت انجام شود و پس از دیوارچینی از قسمت داخل چاهک باید اندود و پوشش کامل انجام و دقت شود که این عملیات نباید از سطح لبه فریم دربها تجاوز کند وحداکثر همسطح لبه فریم دربها باشد .سنگ کاری کف در قسمت جلو دربها نیز باید پس از نصب دربها انجام شود و ضرورت دارد این بخش از کار قبلاً انجام نگردد.ارتفاع از کف تمام شده اولین توقف آسانسور تا کف چاهک در آسانسورهای کششی 4 نفره تا 8 نفره به صورت 150 سانتی متر الی 170 سانتی متر می باشد.مهم : در آسانسورهای با ظرفیت بیشتر از 8 نفره و سرعت بالای یک متر و هیدرولیک این ارتفاع متفاوت است و باید بر اساس نوع آسانسور ، اطلاعات از شرکت نصاب آسانسور گرفته شود.ضخامت بتون کف چاهک معمولاً به ترتیب زیر می باشد :10 سانتی متر بتون مگر.40 سانتیمتر بتون آرمه.ارتفاع از روی بتون تا کف سنگفرش اولین توقف 170 سانتی متر.جهت جلوگیری از نفوذ آب و نشست رطوبت به داخل چاله آسانسور ایزولاسیون آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .جهت شروع عملیات آهن کشی یا نصب ریل و درب کف چاهک آسانسورها باید کاملاً تخلیه و پاکسازی شده باشد .با توجه به اینکه سکوهای ضربه گیر زیر کابین آسانسور و فریم وزنه تعادل باید در کف چاهک مستقر گردد ، اجرای سکوها به صورت زیر امکانپذیر می باشد :الف ـ به صورت پرتابل با نصب پلیت در کف چاهک و نصب سکو بر اساس اندازه های شرکت نصاب آسانسور بر روی پلیت مذکور . ب ـ سکوی بتون آرمه ، که این نوع سکو باید در زمان اجرای بتون ریزی کف طبق نقشه های نصاب آسانسور آرماتورهای انتظار نصب گردد و پس از راه اندازی آسانسور با ارتفاع تعیین شده قالب گیری و بتون ریزی شود . ج ـ ارتفاع سکوها توسط نصاب آسانسور باید ارائه گردد .د – بنا به ظرفیت آسانسور معمولاً برای وزنه تعادل و کابین یک و یا دو عدد سکو پیش بینی می شود که این سکوها بستگی به نقشه شرکت نصاب آسانسور دارد . د – در زمان شروع عملیات آهن کشی و نصب درب و ریل استفاده از علامت هشدار در مقابل دربهای ورودی در طبقات با مضمون « خطر سقوط » و استقرار راه بند جهت جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محوطه دربهای طبقات ضروری و اجباری است .ارتفاع از کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف بتونی چاهک آسانسور حداقل باید 390 سانتی متر باشد.ابعاد چاهک آسانسور پس از شاقول اندازی در چهارگوشه آن تعیین می گردد لذا هرگز از اندازه گیری در یک طبقه استفاده نشود.در این بخش پیمانکار ساختمانی باید متعهد به ارائه ابعاد مورد نظر به صورت شاقول شده باشد . چون بسیاری از مشکلات در این مقطع به وجود می آید .آرماتوربندی و قالب گذاری و بتون ریزی سقف چاهک بر اساس ظرفیت آسانسور و نقشه های اجرائی شرکت نصاب آسانسور می باشد و لذا اجرای بتون ریزی سقف چاهک آسانسور هرگز قبل از نصب ریل و درب نباید انجام شود.رعایت این مورد یکی از مهمترین موضوعات می باشد. ضمناً مقدار نیروی وارده بر سقف بتونی چاهک آسانسور « Slab » از نوع Dynamic و به شرح ذیل می باشد.« این مقادیر بر اساس استاندارد آسانسورهای شیندلر می باشد » .در آسانسور های با ظرفیت 4 نفره ، مقدار نیروی وارده 3000 کیلو گرمدر آسانسور های با ظرفیت 6 نفره ، مقدار نیروی وارده 3200 کیلو گرمدر آسانسور های با ظرفیت 8 نفره ، مقدار نیروی وارده 3850 کیلو گرمدر آسانسور های با ظرفیت 15 نفره ، مقدار نیروی وارده 6200 کیلو گرمزمان لازم جهت استحکام بتون اجرا شده چاهک آسانسور حداقل 15 روز می باشد .پس از نصب دربهای آسانسور در طبقات فواصل عمودی بین دربها نباید عمق داشته باشد و حداکثر عمق مورد تأئید شرکت بازرسی 15 سانتی متر می باشد .اگر عمق زیر یا بالای دربها بیشتر از 15 سانتی متر باشد باید روی آن پوشیده شود.نصب چراغ روشنائی در چاهک آسانسور به صورتی که لامپ ها در حفاظ بوده و در نقطه ای که نصاب آسانسور تعیین می کند در هر طبقه یک عدد نصب گردد در آسانسورهای دوبله برای هر آسانسور به صورت مجزا اجرا گردد و کلید آن از نوع تبدیل بوده که یک کلید در اولین توقف در کنار درب طبقه و یک کلید در تابلو برق سه فاز در موتورخانه باشد .ضمناً در کف چاهک در ارتفاع یک متری و در زیر سقف چاهک در ارتفاع 50 سانتی از سقف نیز لامپ نصب گردد.اگر در چاهک ها بیش از یک آسانسور به صورت مشترک وجود داشته باشد در قسمت پائین چاهک آسانسورها باید دیواره جداکننده تعبیه گردد به گونه ای که از پائین ترین نقطه حرکت کابین یا وزنه تعادل شروع شده و حداقل 5/2 متر بالاتر از کف چاهک امتداد یابد « به طور معمول ارتفاع از کف تا بالا حدود3 تا 5/3 متر » .چنانچه فاصله بین لبه سقف کابین و قسمت متحرک « کابین یا وزنه تعادل » با آسانسور مجاور کمتر از 3/0 متر باشد دیوار جداکننده باید در سرتاسر چاهک با پهنای مؤثر امتداد یابد .پهنای مؤثر باید حداقل برابر پهنای قسمت متحرک به اضافه 1/0 متر از هر طرف باشد.اجرای چاه ارت و نصب سیم ارت « Earthing » در چاهک و داخل موتورخانه آسانسور باید انجام پذیرد .جریان برق تک فاز 25 آمپر و سه فاز با آمپراژ برای نوع آسانسور تعیین شده در محدوده چاهک و اطاق موتورخانه آسانسور باید وجود داشته باشد .برق سه فاز طبق مشخصات نصاب آسانسور باید در موتورخانه وجود داشته باشد و  اجرای کابل کشی از LPS تا اطاق موتورخانه آسانسور جهت انتقال برق آسانسور باید انجام شود .- در فواصل معمولی برای شرایط زیرزمینی از کابل CU/MGT/XPF/LSFON-5 * 16 و در شرایط روزمینی از کابل NYY « بر اساس استاندارد NFPA » استفاده شود « برای آسانسورهای 8 نفره » .در صورتیکه مسیر کابل کشی غیر متعارف و طولانی می باشد با احتساب مسیر کابل و میزان افت ولتاژ سایز کابل تعیین گردد .نصب تابلو برق سه فاز با مشخصات ذیل برای هر دستگاه آسانسور در اطاقک موتورخانه انجام شود و کابل ارسالی از LPS باید به ورودی این تابلو برق وصل گردد .در ساختمان های مسکونی و ساختمان ها تجاری کابل برق سه فاز از کنتور به موتورخانه باید کشیده شود .در موتورخانه برای هر آسانسور باید یک کلید اصلی موجود باشد که قابلیت قطع تمام مدارهای مثبت « برقدار live » برق اصلی آن آسانسور را داشته باشد . این کلید باید قادر به قطع حداکثر جریان در شرایط استفاده عادی از آسانسور باشد .کلید اصلی موتورخانه آسانسور نباید تغذیه مدارهای زیر را قطع نماید : روشنائی کابین و تهویه .پریز نصب شده بر روی سقف کابین .روشنائی موتورخانه و محوطه موتورگیربکس .پریز موتورخانه .روشنائی چاهک آسانسور .زنگ اخبار « زنگ خطر داخل کابین » .کلید اصلی باید از ورودی یا ورودی های موتورخانه آسانسور به آسانی و به سرعت قابل دسترسی باشد .چنانچه موتورخانه بین چند دستگاه آسانسور مشترک می باشد کلید اصلی متعلق به هر آسانسور باید به آسانی قابل شناسائی باشد .به منظور حفاظت، کابلها از طریق یک یا چند گلند « Gland » پوشش داده شود و وارد تابلو برق گردد .تجهیزات لازم جهت تابلو برق سه فاز جهت آسانسورها :سه عدد فیوز 25 آمپر برای آسانسور 4 و 6 نفره ، سه عدد فیوز 35 آمپر برای آسانسور 8 نفره ،  50 آمپر برای آسانسور 15 نفره و باریکلید گردان 63 آمپر برای آسانسور 4 و 6 نفره ، کلید گردان 63 آمپر برای آسانسور 8 و 15 نفره و باریسه عدد چراغ سیگنال برای همه آسانسورها.تعبیه پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنائی موتورخانه ، روشنائی داخل چاهک و فن موتورخانه.

Open chat