این نوع آسانسور در مکان های کارگاهی و سایت های ساختمانی و کارخانجات به کار می رون .ضریب ایمنی وقدرت و استحکام آن ها بالا بوده و بعد از تولید در کارخانه به طور عملی تست و آزمایش میگردد .

Open chat